Generella Tävlingsregler


MALUNGS GK´s GENERELLA TÄVLINGSREGLER

 

 1. GENERELLA TÄVLINGSREGLER
  Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF.
  1.1 Caddieförbud i juniortävlingar 
  En spelare får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden.
  Plikt: Matchspel –Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett; maximalt avdrag per rond – Två hål.
  Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse skett; maximal plikt per rond – Fyra slag.
  Match eller slagspel – Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål.
  En spelare som har en caddie i strid med denna tävlingsregel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, se till att han följer regeln under resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.
  1.2 Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel
  Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en grupp bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande grupper, ligger mer än startintervallet efter framförvarande grupp. Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln.
  Plikt: Om en spelare överskrider tidsgränsen – Varning; Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen – Ett slag; Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen igen – Två slag
  Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång – Diskvalifikation
  En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/ett pliktslag bär med sig detta under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.
  Anm. 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.
  Anm. 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.
  Anm. 3: Spelare bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning respektive pliktslag.
  1.3 Persontransporthjälpmedel (PT)
  Spelare skall gå hela tiden under den fastställda ronden.
  Plikt: Matchspel – Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett; maximalt avdrag per rond – Två hål. Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett; maximal plikt per rond  – Fyra slag.
  Match eller slagspel – Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål.
  Poängbogey: Se Regel 32-1b.
  Användande av varje form av otillåtet transportmedel skall avbrytas omedelbart så snart en överträdelse upptäcks. I annat fall är spelaren diskvalificerad.
  1.4 Starttid
  Om spelaren anländer till den plats där han skall starta eller till den plats där omstart skall ske när tävlingsledningen beordrat återupptagande av spelet, beredd att slå ut inom fem minuter efter utsatt starttid och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel. Plikten för ankomst senare än fem minuter är diskvalifikation.

  2. TÄVLINGSREGLER
  Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

  2.1 Tee i handicaptävling Regel 11 
  Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som alltid kan välja att spela från röd tee. Plikt: Matchspel motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

  2.2 Övningsspel Regel 7
  Övningsspel vid slagspeltävlingar är på tävlingsdagar, före eller mellan ronderna, bara tillåtet på den bana som inte är aktuell tävlingsbana, på drivingrange, korthålsbanan, övningsfältet och på eller intill alla övningsgreener. Plikt: Diskvalifikation.

  2.3 Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8

   
  Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anm. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
  Följande signaler används:
  Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Spelarna tar omedelbart skydd vid sidan av fairway.
  Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna väntar på information där spelet avbröts.
  Återuppta spelet – Två korta signaler upprepade gånger.
  Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.
  2.4 Paus Regel 6-8
  Under tävling har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 10 minuter för att inta förfriskningar.

  2.5 Scorekortsinlämning Regel 6-6
  Scorekortet är inlämnat när spelaren har signerat och lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen.

  Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln
  : Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

  3. VILLKOR FÖR TÄVLING
  Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

  3.1 Anmälan till tävling
  Anmälan till tävling skall göras innan senaste anmälningstid för tävlingen gått ut. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift.
  Uteblivande från start, utan giltig anledning, se punkt 1.6.

  3.2 Särskiljning i slagspel 
  I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.
  I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

  3.3 Prisutdelning
  Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Pristagare skall närvara vid prisutdelning, om inte godtagbara skäl föreligger.

  Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.
  Anmärkning: En spelare som inte uppfyller ett villkor för tävling kan uteslutas från tävlingen.